“Монгол газар” компанийн захирал Ц.Мянганбаяр болон иргэн Х.Даржаа нарт холбогдох, бусдыг з.а.л.и.л.ан м.э.хэ.лс.эн х.эрг.ийг Баянгол дүүргийн Э.р.ү.ү.гийн х.эр.г.ий.н анхан шатны шү.ү.х.эд  энэ сарын 18-нд хэлэлцжээ.

НПГ-аас Э.рү.үг.ийн хуулийн 17.3-3.1 дэх хэсэгт зааснаар я.л.л.ах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэ.р.г.ийг ш.ү.ү.х хэлэлцээд Ц.Мянганбаяр, Х.Даржаа нарыг гэрээгээр халхавчлан ху.у.рч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон бодит байдлыг н.у.ух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж үргэлжилсэн үйлдлээр х.у.у.рч з.а.л.и.лах гэ.м.т хэ.рг.и.йг байнга үйлдэн, амьдралын эх үүсвэрээ болгосон г.э.м буруутайд тооцсон байна.

Ингээд Ц.Мянганбаярт зургаан жил, Х.Даржаад таван жил зургаан сар х.о.ри.х я.л нээлттэй хо.ри.х байгууллагад э.дл.үү.л.эх.ээр шийдвэрлэсэн байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *